Zanieczyszczenie gleb i ich monitoring – zapobieganie degradacji

Wraz z dynamicznym rozwojem działalności gospodarczej szczególnie w zakresie produkcji przemysłowej palącym problemem staje się zanieczyszczenie gleb i ich monitoring jest kluczowy w zapobieganiu degradacji środowiska. Dlatego działają specjalnie powołane służby, które tymi zagadnieniami się zajmują.

Jakie zanieczyszczenia powodują pogarszanie się stanu gleby i wód gruntowych?

Głównymi zagrożeniami są szkodliwe związki chemiczne, które przedostając się do gleby mogą znacznie pogarszać jej strukturę, a co za tym idzie uniemożliwiać jej podstawowe wykorzystanie, szczególnie do celów rolniczych.

Degradacja chemiczna należy do największych zagrożeń, ponieważ nadmierne stężenia szkodliwych związków mogą utrzymywać się bardzo długo, dlatego zanieczyszczenie gleb i ich monitoring zapobiega nieodwracalnym, niekorzystnym zmianom.

Oprócz wpływu produkcji przemysłowej na środowisko naturalne, również inne rodzaje działalności człowieka stanowią zagrożenie dla czystości i prawidłowej struktury gleby oraz wód gruntowych. A są to wielkie uprawy rolnicze, czy też składowanie odpadów budowlanych.

W jaki sposób zanieczyszczenia mogą przenosić się do gleby?

W tym zakresie możliwości jest wiele, dlatego stały monitoring, zapobieganie i wdrażanie programów naprawczych ma kolosalne znaczenie dla naturalnego otoczenia przyrodniczego człowieka.

Zanieczyszczenia mogą być przenoszone przez opady atmosferyczne, pyły i gazy unoszące się w powietrzu, a także wody tworzące zlewnie i rozlewiska. Tymi drogami niebezpieczne substancje przenoszone są na ogromne obszary, często bardzo oddalone od źródła ich powstania.

Niezbyt częstym, ale zawsze generującym poważne skutki są awarie różnego rodzaju instalacji przemysłowych, energetycznych, a także środków transportu drogowego. Nawet po usunięciu przez odpowiednie służby skutków awarii, tereny muszą być monitorowane.

Rodzaje zagrożeń dla gleby i ich wpływ na jej strukturę

Skażenie chemiczne jest najpoważniejszym zagrożeniem dla struktury gleby oraz wód gruntowych. Głównie dlatego, że związki chemiczne, metale ciężkie, pestycydy długo utrzymują się w ziemi, powodując niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt.

Bardzo poważne zagrożenie może stanowić degradacja biologiczna, która powoduje rozwój w glebie bakterii chorobotwórczych oraz pasożytów. Takie niebezpieczeństwo stwarzają wielkoobszarowe hodowle mięsne.

Jeszcze jedną grupę zagrożeń stanowią składowiska śmieci, niebezpiecznych odpadów, a także gruzu po budowlanego. Wszystkie wymagają stałego monitorowania.

© 2019 A MarketPress.com Theme