Organy odpowiadające za jakość wód w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce prowadzony jest regularny monitoring stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych. Działania te są prowadzone przez specjalnie powołane do tego celu służby. Pozwalają one mieszkańcom naszego kraju na korzystanie ze zdrowej wody pitnej. Jakie organy odpowiadają za jakość wód w Polsce?

Monitoring wód w Polsce – główne cele i założenia

Badania oraz szczegółowa ocena jakości wód powierzchniowych w Polsce z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku dotyczącej prawa wodnego. Stosowne rozporządzenie w tym zakresie znajduje się w obowiązującym Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z obowiązującą ustawą badanie jakości wód powierzchniowych odbywa się w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych. Nad wykonywaniem tych istotnych zadań czuwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Nadrzędnym celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie przez badaczy istotnych informacji dotyczących ich stanu chemicznego. Ponadto specjaliści w tej dziedzinie zajmują się bieżącym śledzeniem mian w zakresie stanu wód oraz sygnalizowaniem o wszelkich zagrożeniach w skali kraju. Monitoring wód w Polsce jest prowadzony w sieciach: krajowych, regionalnych oraz lokalnych.

Służby monitorujące stan wód w Polsce

Monitoring wód powierzchniowych jest wykonywany przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Do poszczególnych specjalistów z tej branży należy szczegółowe badanie elementów biologicznych, chemicznych oraz fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych w poszczególnych województwach. Z kolei elementy hydromorfologiczne bada utworzony w tym celu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, natomiast monitoring wód podziemnych jest prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Poszczególne służby w naszym kraju powołane do monitorowania wód mogą w razie potrzeby ze sobą współpracować. I tak na przykład Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może na zlecenie wykonywać badania uzupełniające parametrów fizyczno-chemicznych poszczególnych wód podziemnych.

Organem centralnym zarządzającym monitoringiem wód w Polsce jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a poszczególne dane są często wykorzystywane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Monitoring wód w strefach przygranicznych

Warto wiedzieć o tym, że Państwowa Służba Hydrogeologiczna prowadzi również monitoring wód w strefach przygranicznych. Zakres poszczególnych prac jest bardzo zróżnicowany i wynika z ustaleń prowadzonych na szczeblu komisji międzynarodowych.

Obserwacje wód podziemnych znajdujących się w strefach przygranicznych Polski są prowadzone w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej.

Podczas organizacji sieci monitoringu wód podziemnych znajdujących w strefach przygranicznych brane są zawsze pod uwagę wpływy antropogeniczne związane obiektami zlokalizowanymi zarówno na terytorium państw sąsiednich, jak i obiektami znajdującymi się na przygranicznym obszarze Polski.

© 2019 A MarketPress.com Theme